Privacyverklaring

 

Tim Gladdines, gevestigd Frankenstraat 130B, 6224 GS Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.timgladdines.nl

Frankenstraat 130B

6224 GS Maastricht

0621553309

 

Tim Gladdines is de Functionaris Gegevensbescherming van www.timgladdines.nl. Hij is te bereiken via tim@timgladdines.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Tim Gladdines verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- voor- en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via tim@timgladdines.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Tim Gladdines verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- voor het afhandelen van uw betaling

- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening

- om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten

- om goederen en diensten bij u af te leveren

- Tim Gladdines verwerkt ook persoonsgegevens om vanuit wettelijke verplichting uw persoonsgegevens te verwerken, indien die nodig zijn voor belastingaangiftes

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tim Gladdines neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tim Gladdines) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tim Gladdines bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als bewaartermijn hanteert hij: 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tim Gladdines verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw  gegevens. Tim Gladdines blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die timgladdines.nl gebruikt

Timgladdines.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee deze website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Websitebezoek in kaart en hoe je cookies beheert

Timgladdines.nl gebruikt functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies helpen de website te optimaliseren. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Sociale media

Van de volgende Sociale Media Platforms heeft deze website de links geplaatst. Hier vind je hun privacy-verklaringen:

 

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tim Gladdines en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tim@timgladdines.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tim Gladdines wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Tim Gladdines neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tim@timgladdines.nl.